โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี


มะเร็งทางนรีเวช ที่สำคัญและพบได้บ่อยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คือ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งโพรงมดลูก และมะเร็งรังไข่ 

 • มะเร็งปากมดลูก พบว่ามักวินิจฉัยเจอในช่วงอายุ 35 - 55ปี
 • มะเร็งโพรงมดลูก มักพบในคนไข้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป
 • มะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อบุผิว พบได้บ่อยในช่วงอายุ 55 - 64ปี

การตรวจพบก่อน จะมีโอกาสในการรักษาได้ 

ดังนั้นการตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองโรคมะเร็งทางนรเวช จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง 

 

 • การตรวจแมมโมแกรม สำหรับอายุ 35 ปีขึ้นไป 
 • ราคานี้รวมค่าแพทย์ ค่าใช้จ่ายในการตรวจ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้ร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • ลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ แทนได้
 • ลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมจะต้องเข้ารับการตรวจภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อโปรแกรม หรือตามที่ระบุไว้ในโปรโมชั่น
 • ลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมสามารถโอนสิทธิ์การตรวจให้บุคคลอื่นได้
 • ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ติดต่อลงทะเบียน ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 ทุกวัน เวลา 07.00น.-16.00น.
 • รับการตรวจร่างกาย และอธิบายผลการตรวจอย่างละเอียดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ จะจัดส่งภายใน 1-2 สัปดาห์ กรณีมีรายการตรวจมะเร็งปากมดลูก และการตรวจ HPV DNA จะจัดส่งภายใน 2-3 สัปดาห์